PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios preki
ų pirkimo pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu internetinėje parduotuvėje "Žuvis" susijusios nuostatos.
1.2. Pirk
ėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Sutartis tarp Pirk
ėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Pirkti".

2. Asmens duomen
ų apsauga.
2.1. Užsisakant prekes internetin
ėje parduotuvėje " Žuvis ", pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.
2.2. Pirk
ėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
2.3. Pateikdamas užsakym
ą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4 Pirk
ėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
2.5 Pardav
ėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirk
ėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirk
ėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
3.2 Atsiskaitymo formoje pateikti piln
ą, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, " Žuvis " turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
3.2. Pasikeitus Pirk
ėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
3.3. Pirk
ėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
3.4. Pirk
ėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje " Žuvis " sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardav
ėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardav
ėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės " Žuvis " teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirk
ėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
4.3. Pardav
ėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardav
ėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.5. Pardav
ėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.6. Pardav
ėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
4.7 Jei Pirk
ėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi " Žuvis " teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Preki
ų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. Internetin
ėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuv
ėje " Žuvis ".
5.4. Visos preki
ų kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM, ir kita valiuta įskaitant PVM.
5.5. Pirk
ėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
5.6. Pirk
ėjui neįvykdžius mokėjimo per 1 kalendorinę dieną, užsakymas anuliuojamas.

6. Preki
ų pristatymas.
6.1. Pirk
ėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirk
ėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prek
ės Pirkėjui pristatomos per 2-10 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.
6.4. Visais atvejais Pardav
ėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.5. Pirk
ėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.6. Pirk
ėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

7. Preki
ų kokybė, garantijos.
7.1. Visi internetin
ėje parduotuvėje " Žuvis " parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Parduotuv
ėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių nuotraukos, internetinėje parduotuvėje " Žuvis "skiriasi nuo, nuo pristatomos šaldytos žuvies ir Jūros gėrybių produkcijos.

8. Rinkodara ir informacija.
8.1. Pardav
ėjas internetinėje parduotuvėje " Žuvis " gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
8.2. Pardav
ėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
8.3. Pardav
ėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
8.4. Pirk
ėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje Kontaktai nurodytais kontaktais.
8.5. Pardav
ėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
8.6 Pirk
ėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

9. Baigiamosios nuostatos.
9.1. Šios preki
ų pirkimo pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
9.2. Šioms taisykl
ėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.